Apnay khata aur karobar ko sambhalain.

Reminder bhejen aur jald payments hasil karein.

Sab muft.